Đăng ngày: 09/09/2019
DỰ ÁN NHÀ MÁY QUẾ

Mục tiêu của chúng tôi đối với dự án này là hợp tác và tạo dựng điều kiện phù hợp cho người dân địa phương. Đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của cộng đồng.

Điểm nổi bật của dự án

- Hợp tác với hợp tác xã Trấn Yên trong việc quản lý, theo dõi, giám sát trong quá trình thực hiện cũng như hoạt động của dự án, đảm bảo việc hợp tác mang lại những hiệu quả thiết thực, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

- Giữ vai trò quan trọng trong việc đào tạo và hỗ trợ kĩ thuật nông nghiệp cũng như việc mua bán.

- Thu mua quế của người nông dân theo giá thị trường và cung cấp cho họ nguồn thu nhập ổn định trong mỗi mùa vụ.